ห้องข่าว
28 ธันวาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
22 ธันวาคม 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
22 ธันวาคม 2563
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่
01 ธันวาคม 2563
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
03 กรกฎาคม 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 มิถุนายน 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท