ห้องข่าว
13 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01 เมษายน 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
24 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
21 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงดจ่ายเงินปันผล
21 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
21 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
21 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
24 ธันวาคม 2564
แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
08 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
08 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)