ห้องข่าว
10 กุมภาพันธ์ 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
26 มกราคม 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
30 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29 ธันวาคม 2559
แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
23 ธันวาคม 2559
ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
22 ธันวาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
22 ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
22 ธันวาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
22 ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22 ธันวาคม 2559
งบการเงินรายปี 2558
22 ธันวาคม 2559
นโยบายการนำส่งงบการเงิน
22 ธันวาคม 2559
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: AU เริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2559