ห้องข่าว
09 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
17 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
11 พฤษภาคม 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
10 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
27 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08 เมษายน 2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 มีนาคม 2564
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (แก้ไขวันจ่ายปันผล)
23 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (แก้ไขวันจ่ายปันผล)
23 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (แก้ไขวันจ่ายปันผล)
23 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563