ห้องข่าว
23 กุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
22 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
22 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
28 ธันวาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot
22 ธันวาคม 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
22 ธันวาคม 2563
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่
01 ธันวาคม 2563
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
10 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)