ห้องข่าว
11 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
04 พฤศจิกายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
27 กันยายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562
13 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
26 กรกฎาคม 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
12 กรกฎาคม 2562
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
07 มิถุนายน 2562
แจ้งเปลี่ยนผู้จัดการฝ่ายบัญชี
29 พฤษภาคม 2562
แจ้งวันหยุดทำการเพิ่ม
13 พฤษภาคม 2562
แจ้งเผยแพร่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บนเว๊ปไซด์บริษัท
13 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น