ห้องข่าว
10 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
03 กรกฎาคม 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11 มิถุนายน 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
26 พฤษภาคม 2563
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
25 พฤษภาคม 2563
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
19 พฤษภาคม 2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 (แก้ไข)
12 พฤษภาคม 2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
12 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
11 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
27 มีนาคม 2563
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวัน record date)
26 มีนาคม 2563
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
26 มีนาคม 2563
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล