ห้องข่าว
02 พฤษภาคม 2562
เปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2562
29 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19 เมษายน 2562
เผยแพร่เอกสารประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 บนเว๊ปไซด์
27 กุมภาพันธ์ 2562
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขออนุมัติจ่ายปันผล (เพิ่มข้อความ)
26 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2562
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขออนุมัติจ่ายปันผล
31 มกราคม 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
14 มกราคม 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
29 พฤศจิกายน 2561
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
28 พฤศจิกายน 2561
แจ้งวันหยุดบริษัท ฯ ประจำปี 2562
12 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)