ห้องข่าว
25 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (แก้ไข)
25 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 (เพิ่ม template)
24 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
24 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
24 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
21 มกราคม 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26 ธันวาคม 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562
12 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
04 พฤศจิกายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
27 กันยายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562
13 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562