ห้องข่าว
31 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (แก้ไข)
30 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
20 พฤศจิกายน 2560
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
13 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
25 กันยายน 2560
เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่
15 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไข)
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
27 กรกฎาคม 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
29 พฤษภาคม 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ AU เริ่มซื้อขายวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)