ห้องข่าว
26 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
26 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 กุมภาพันธ์ 2562
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขออนุมัติจ่ายปันผล
31 มกราคม 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
14 มกราคม 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
29 พฤศจิกายน 2561
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
28 พฤศจิกายน 2561
แจ้งวันหยุดบริษัท ฯ ประจำปี 2562
12 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
02 ตุลาคม 2561
แจ้งการจัดตั้งบริษัทใหม่
10 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561