ข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ร้านขนมหวาน
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000109
โทรศัพท์ +66 (0) 2318 4488
โทรสาร / อีเมล +66 (0) 2318 1022 / ir@afteryou.co.th
เว็บไซต์ / โฮมเพจบริษัท http://www.afteryoudessertcafe.com
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 81,562,500 บาท
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 81,562,356 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญจำนวน 815,623,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 (0) 2009 9000, +66 (0) 2009 9384
โทรสาร +66 (0) 2009 9991
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 (0) 2264 0777
โทรสาร +66 (0) 2264 0789-90
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 958 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ +66 (0) 2332 9806
โทรสาร +66 (0) 2311 5567
ThaiFex Brochure
Download