ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 59 งบปี 60
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 981.93 1,034
หนี้สินรวม 173.10 102
ส่วนของผู้ถือหุ้น 808.83 933
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 72.50 81.56
รายได้รวม 608.39 735.4
กำไรสุทธิ 98.77 128.9
กำไรต่อหุ้น (บาท) (ใช้จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี) 0.14 0.16
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 14.7 12.8
ROE(%) 21.34 14.9
อัตรากำไรสุทธิ(%) 16.23 17.6