ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 59 งบปี 60 งบปี 61 งบปี 62
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 981.93 1,033.81 1,097.42 1,200.23
หนี้สินรวม 173.10 101.51 140.32 161.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น 808.83 932.30 957.10 1,038.59
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 72.50 81.56 81.56 81.56
รายได้รวม 608.39 735.38 880.73 1,205.25
กำไรสุทธิ 98.77 128.90 147.43 237.08
กำไรต่อหุ้น (บาท) (ใช้จำนวนหุ้น ณ สิ้นปี) 0.18 0.16 0.18 0.29
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 19.01 15.62 16.92 25.54
ROE(%) 21.34 14.81 15.61 23.76
อัตรากำไรสุทธิ(%) 16.23 17.53 16.74 19.67