ห้องข่าว
24 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
24 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
24 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
21 มกราคม 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26 ธันวาคม 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562
12 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
04 พฤศจิกายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
27 กันยายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2562
13 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)