ข้อมูลบริษัทและผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ร้านขนมหวาน
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000109
โทรศัพท์ 0 2318 4488
อีเมล contactus@afteryou.co.th
เว็บไซต์ / โฮมเพจบริษัท http://www.afteryoudessertcafe.com
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 81,562,500 บาท
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 81,562,356 บาท
ชนิดและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว หุ้นสามัญจำนวน 815,623,561 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991
ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90
ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 958 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2332 9806
โทรสาร 0 2311 5567
Collaboration & Co-Brand
Download