สารจากประธานกรรมการและกรรรมการผู้จัดการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลาเกือบ 15 ปี ที่ธุรกิจร้านขนมหวานของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมาโดย ตลอดในนามของร้านขนมหวานที่มีคุณภาพ มอบความอร่อยและบริการที่ดีแก่ลูกค้าทุกท่าน ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคง เผชิญกับแรงกดดันและความท้าทายที่มากขึ้นกว่าเดิม อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รุนแรงขึ้น และเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาด ซึ่งมาตรการเหล่านี้รวมทั้งการกำหนดข้อจำกัดในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การจำกัดเวลาของการดำเนินการ การจำกัดจำนวนที่นั่งของร้านอาหาร จนถึงการปิดร้านอาหารชั่วคราว ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบเป็นอย่างมากต่อ ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินงาน ร่วมกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดโดยเพื่อให้ผ่านสถานการณ์ ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยดี

ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับโควิด-19 ต่อไป แต่บริษัทฯ ยัง เชื่อมั่นว่าสถานการณ์โควิด-19จะค่อยๆ คลี่คลายลง บริษัทฯ พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานในปี 2565 ดีขึ้น โดยยังคงยึดมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค บริษัทฯ จะปรับตัวและใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้การขายดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ขอให้คำมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นายปรีย์มน ปิ่นสกุล
ประธานกรรมการ
นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ