ห้องข่าว
31 กรกฎาคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561
14 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2561
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
27 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
03 เมษายน 2561
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 และการส่งคำถามล่วงหน้า
27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งมติกรรมการ- กำหนดการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ จ่ายปันผล
31 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (แก้ไข)
30 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
20 พฤศจิกายน 2560
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น