ข้อมูลผู้ถือหุ้น และปันผล
ผู้ถือหุ้น AU ณ 18 มี.ค. 2562
ประเภท จำนวนราย จำนวนหุ้น % หุ้น
นิติบุคคลไทย 10 424,289 0.1%
ไทย NVDR 1 25,074,500 3.1%
รายย่อยไทย : 7,993 754,442,780
  • กลุ่มผู้ก่อตั้ง
7 562,072,195 68.9%
  • รายย่อยไทยรายอื่น
7,986 192,370,585 23.6%
ต่างชาติ 12 35,681,992 4.4%
รวม 8,016 815,618,021 100.0%
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ณ 18 มี.ค. 2562
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. น.ส.กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 259,669,759 31.84
2. นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ 239,793,750 29.40
3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 31,798,991 3.90
4. นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 31,550,000 3.87
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,074,500 3.07
6. นายพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ 19,460,937 2.39
7. น.ส.กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ 18,728,125 2.30
8. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ 14,982,187 1.84
9. น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 9,247,300 1.13
10. นางพัชรมณฑ์ ปัญจทรัพย์ 8,000,000 0.98