ข้อมูลผู้ถือหุ้น และปันผล
ผู้ถือหุ้น AU ณ 8 พ.ค. 2561
ประเภท จำนวนราย จำนวนหุ้น % หุ้น
นิติบุคคลไทย 19 2,685,073 0.3%
ไทย NVDR 1 14,882,765 1.8%
รายย่อยไทย : 7090 726,818,491 89.1%
  • กลุ่มผู้ก่อตั้ง
7 551,609,692 67.6%
  • รายย่อยไทยรายอื่น
7,083 175,208,798 21.5%
ต่างชาติ 12 71,231,692 8.7%
หุ้นที่ได้รับเงินปันผล 7122 815,618,021 100.0%
รวม   815,623,561  
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ณ 8 พ.ค. 2561
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1.  น.ส.กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 259,669,759 31.84
2.  นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ 239,793,750 29.40
3.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 33,598,991 4.12
4.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 32,977,500 4.04
5.  น.ส.กนิษฐะวิริยา ต.สุวรรณ 17,128,125 2.10
6.  นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 16,900,000 2.07
7.  นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ 14,982,187 1.84
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,882,765 1.82
9.  นายพฤษภ์ กนกวัฒนาวรรณ 14,360,937 1.76
10.  น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 11,870,500 1.46